Hordeum vulgare

Hordeum vulgare

Kornsläktet (Hordeum) är ett släkte gräs med cirka 30 arter av ettåriga och fleråriga arter.

Hordeum vulgare

Hordeum vulgareHordeum vulgare är den vanligaste kornarten. Korn kallades förut brygg. Ordet korn refererade ursprungligen till "det vanliga sädeskornet", men har i dag helt tagit över namnet på sädesslaget brygg (på fornsvenska bjugg). Liknande ordbruk finns i USA där ordet corn ursprungligen betydde "det vanliga sädeskornet", men i vardagslag helt har tagit över namnet på sädesslaget majs

Odlat korn förekommer i en rad former som kan hänföras till två huvudgrupper, sexradigt korn och tvåradigt korn. Hos de förstnämnda är alla blommor fruktbara och i det utvecklade axet finns därför sex rader kärnor. Hos tvåradigt korn utvecklas det endast kärnor i det mittersta småaxet vid varje led och axet får därför endast två rader kärnor.

Av sexradigt korn finns två huvudformer, fyrkantigt korn, hos vilket kärnan i det mittersta småaxet är mera tilltryckt mot axet än sidosmåaxen och därför får ett rektangulärt tvärsnitt, och sexkantigt korn (stjärnax) hos vilket all kärnorna bildar samma vinkel mot axen så att tvärsnitten blir regelbundet sexkantiga eller stjärnformiga.

Hos tvåradigt korn skiljer man mellan bugande korn, som har förhållandevis långa, tämligen öppna ax som innan mognaden böjs om till en hängande ställning, och upprätt korn med kortare och tätare ax, som förblir mera upprätta.

Till maltberedning lämpliga sorter, så kallade maltkorn, finns egentligen bara bland tvåradiga former och utmärks av tunt, finrynkigt skal med föga märkbara nerver samt tjock, kubbig kornform, varmed följer högstärkeshalt.

Odling

Korn kan odlas från de kallaste trakter, där inget annat sädesslag når mognad, till subtropiska och tropiska länder. Det fordrar gynnsam jord för att lämna stor skörd, i avseende såväl på dess mekaniska beskaffenhet som på rik tillgång på lätt tillgänglig näring, och går bäst till på något lättare, kalkrik jord i god växtkraft.

I Sverige odlas kornet nästan endast som vårsäd, i Skåne något och i sydligare länder rätt allmänt även som höstsäd.

Den areal som odlats med korn i Sverige har varierat mycket kraftigt under 1900-talet. Mellan åren 1951 till 1966 mer än femdubblades kornarealen från drygt 112 000 till cirka 608 000 hektar. Kornet hade sin största utbredning år 1979 med cirka 754 000 hektar, vilket motsvarade 25 % av Sveriges totala åkerareal detta år. På Jordbruksverkets webbplats publiceras årligen statistik om arealen som odlas med korn i det Statistiska meddelandet JO 10 SM Jordbruksmarkens användning. I Eurostats databas publiceras statistik om kornskörd och kornareal i Europa under kategorin Agriculture och underkategorin Regional Agriculture Statistics. I FAO:s databas publiceras statistik om kornskörd och kornareal i världen under kategorin Production och underkategorin Crops.

Användning

I Norden, där korn förr var den huvudsakliga brödsäden, har det till stor del undanträngts av andra sädesslag, och odlas där numera huvudsakligen till djurfoder och för maltberedning.  Mältat korn (maltkorn) används i framställningen av öl och whiskey.